Проекти и Национални програми

Inovativ
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. ЧЕРНИ ОСЪМ Е
ИНОВАТИВНО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год.      156321189 3665764246853866 5549460405321217325 NС решение на Министерския съвет №584 е одобрен Списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 год. Това са 504 училища от 183 населени места в България, които чрез различни иновации ще подобрят качеството на образованието. Сред одобрените училища е и СУ „Васил Левски” с. Черни Осъм, с проект „Туристически и алпийски обекти”.

      Иновацията е в раздел надграждане знанията на учениците в VIII клас по предмета ТАО.

      Целта е запознаване с туристическите, исторически, културни и природни обекти и забележителности, легендите за тяхното създаване и бита в дадена област. Да се получат основни знания за професията планински водач, за развитието на туризма в България, етапите на развитие на БТС. Мотивите за предлагане на иновацията са, че човек когато види, помни по - лесно, по - бързо и по - качествено. Посещението на туристически обекти ще разширят кръгозора на учениците, ще формират ключови компетентности – организираност, комуникативност, инициативност и умения за самостоятелно вземане на решения.

      Училището се развива в сферата на туризма, а туризмът все повече налага България като предпочитана туристическа дестинация.
   125879404 196141375403618 9050635936854853023 N  


IMG 20210302 151228IMG 20200918 115417


   

.

NrEuAb
 Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

          Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

 Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 Специфичните цели на проекта са:

 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.     Една от дейностите по проекта е:

  Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”.

 От началото на вторият учебен срок на учебната 2019/2020 година в СУ „Васил Левски“ Черни Осъм  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

 Сформиран е клуб „Дигитален свят за деца“ за учениците от 2-4 клас.

 Клубът стартира своята работа на 20.01.2020 год. и приключи на 31.08.2020 год. по утвърдена от Директора на училището програма и времеви график. Съобразявайки се с участието на учениците от прогимназиален и гимназиален етап в други проекти, дейността беше предложена на учениците в начален етап.

 Учениците, заявили желание за участие попълниха Анкетна карта №3 от приложенията от платформата на проекта, а родителите им попълниха Декларация за информирано съгласие за участие на децата им в клуб „Дигитален свят за деца“.

 Изготвен беше списък на учениците от клуба.

 Членовете на клубът бяха инструктирани за правилата на работа по време на занятията в компютърен кабинет и правилата за безопасно използване на интернет, както в училище така и на домашните компютри.

 Списък с подписите на инструктираните ученици и инструктаж утвърден от директора на училището се прилага в документацията за дейността на клуба.

 Занятията на клуба се провеждаха в компютърният кабинет на училищетодо началото на м. Март 2020 год. След обявяване на националната карантина и преминаване на дистанционно обучение в електронна среда, занятията на клуба се пренесохо в платформата MS Teams.

 Клубът има задача учениците да придобият базови дигитални умения и знания в областта на компютърните технологии и интернет. Да се доразвият и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Учениците да придобият знания и умения за изработване на презентации. Да се обърне внимание на приложението на информационните технологии. Да се акцентира и дискутира и върху общуването, спазването на етични правила и опасности в интернет пространството.

 В клубът се включиха ученици от 2-4 клас. В началото започнаха 15 ученика. Учениците идваха с желание в часовете и проявяваха интерес към поставените задачи, участваха активно при изпълнението.

 След преминаване на дистанционно обучение от разстояние, за съжаление, някой от учениците нямаха устройства и натрупаха отсъствия.

 След разхлабване на мерките, заниманията отново се пренесоха в компютърния кабинет, където приключи курса с раздаване на 11 Сертификата за владеене на основно ниво за владеене на дигитални компетенции.

 Въпреки трудностите по време на дистанционното обучение, мисля, че резултатите от този начин на провеждане на часовете, като цяло бяха много добри.

 По време на дистанционното обучение участниците подготвиха презентации, свързани с пролетните празници от календара и други събития.

Km1Km2

 Постигнатите цели бяха достигнати и изпълнени. През учебната 2020/2021 година отново има сформиран клуб за следващото ниво на дигитални компетенции – самостоятелно ниво.

 Клуб „ Ние от дигиталния свят“ е насочен за учениците от 5 и 6 клас, които вече имат постигнато базово ниво и ще продължат да надграждат знанията си в следващото ниво.

 Заниманията ще започнат от началото на м. Февруари 2021 год. и ще продължат до края на м. Юни 2021 год. 1. Заповед на Министъра на образованието и науката

 2. Приложение 1

 3. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

 4. Обща информация за проекта

    -  Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания

    -  Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

 5. Платформа на проекта - https://oud.mon.bg/

 6. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

 7. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

 8. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

 9. Приложение 3 - Анкетна карта за участие

 10. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

 11. Бланка - проект

 12. Програма - образец

 13. Присъствен дневник

 14. Отчет

Дейност 2:  Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

 В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.