Административни услуги

06.07.2022г. Заявление за участие в дейности свързани с НП "Отново заедно" СВАЛИ
Инфо 138 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища СВАЛИ
Инфо 141 Издаване на диплома за средно образование СВАЛИ
Инфо 143 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование СВАЛИ
Инфо 147 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити СВАЛИ
Инфо 148 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити СВАЛИ
Инфо 150 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава СВАЛИ
Инфо 153 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи СВАЛИ
Инфо 154 Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация СВАЛИ
Инфо 155 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация СВАЛИ
Инфо 156

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

СВАЛИ
Инфо 156

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
(влиза  в  сила  от  учебната  2021/2022  учебна  година)

СВАЛИ