Документи

11.11.2019г. Годишен план за учебната 2019/2020 г. СВАЛИ
11.11.2019г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за дейността на училището СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
14.01.2019г. Училищен учебен план СВАЛИ
14.01.2019г. Протокол N4 СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за III клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен план професия планински водач СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи СВАЛИ
15.11.2018г. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране СВАЛИ
15.11.2018г. Правилник за дейността на средно училище "Васил Левски" с. Черни Осъм СВАЛИ
15.11.2018г. Етичен кодекс на училищната общност СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за превенция на ранно напускане на учениците от СУ "Васил Левски" с. Черни Осъм СВАЛИ
15.11.2018г. Годишен план за учебната 2018/2019 г. СВАЛИ
20.04.2018г. План прием за I и V клас за учебната 2018/2019 година СВАЛИ
01.09.2017г. Годишен план СВАЛИ
01.09.2017г. Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
01.09.2017г. Програма равни възможности СВАЛИ
- Стратегия за развитие на училището СВАЛИ