Училищен план-прием

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.ЧЕРНИ ОСЪМ

ЗАПОВЕД

186/27.03.2020г.

            На основание  чл.41 ал.1,чл.42, чл.43,чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организиране на дейностите в училищното образование;  чл. 259 ал.1 от ЗПУО и във връзка със заседание на Обществения съвет към СУ «Васил Левски» с.Черни Осъм проведено на 26.03. 2020 г. протокол № 3

 

УТВЪРЖДАВАМ:

1.План прием  за  І и V клас за учебната 2020/2021 година:

-1 паралелка за І клас  с 16-22 места;

-1 паралелка за V клас с 18-26 места.

2.Свободни места по класове:

   ІІ клас – свободни 16 места

   ІІІ клас  - свободни 14 места

   ІV клас - свободни 12 места   

   VІ клас  - свободни 13 места

   VІІ клас – свободни места 11 места

3.ЦДО се предвижда за учениците І – ІV клас.

4.Необходими документи:

-Заявление от родителите;

-Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група и  удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

-Копие от акт за раждане на детето;

-Декларация за постоянен адрес на детето;

-Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

4.Критерии за подбор:

-Близост на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците на детето.

-Дете с трайни увреждания над 50 %;

-Дете с двама починали родители;

-Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

-Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

-Близост  до местоработата на един от родителите.

 

 

Длъжностното лице в срок до 30.03.2020 г. да публикува информация за училищния план- прием в интернет страницата на училището.

 

Заповедта да се сведе до знанието на комисията за осъществяване на дейностите за прием на ученици І и V клас.

изглед за печат