Новина: Мерки Covid - 19
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
вторник 15 септември 2020 - 17:19:09Meрки за работа на училището

през учебната 2020/2021 г.

в условията на COVID – 19

Настоящите мерки са разработени  въз основа на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021год. в условията на COVID -19 и са приети на ПС.

Основната задача е да подготвим децата за пълноценен живот и да опазим здравето им,  здравето на всички работещите в училище, семействата и всички около нас.

Задължителни мерки:

Мерките са отворени и могат да се  променят при необходимост.

1. Спазване на  дистанция и ограничаване на взаимодействието между учениците. Максимално ограничаване на контактите между учениците от различните паралелки.

2. Носене на лични предпазни средства предпазен шлем или маска от учителите в класната  и учителската стая – задължително, а от учениците по желание.

3. Дезинфекция на повърхностите в класната стая, физкултурния салон, кабинета по ИТ и общите помещения и проветряване.

Ежедневно двукратно/ трикратно почистване на чинове, маси, бюра, столове, под :

- влажно почистване преди началото, на обяд и след приключване на учебните часове на под, чинове, маси, дръжки на врати, парапети, мивки, кранове, тоалетни казанчета, контакти;

-  измиване на коридорите  в интервала 10.30-11.00 часа;

- проветряване на класните стаи всяко междучасие;

- в тоалетните  и да се следи за наличие на дезинфектанти и течен сапун;

- поставяне на автоматични дозатори за дезинфектанти  на входовете и в тоалетната;

- всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва пряк досег помежду си/;

- правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце;

- елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите;

- създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл.и правилното приготвяне на разтворите, съгласно издадените от МЗ разрешения;

- почистване на училищният автобус- след всеки курс.

4. Да се поставят информационни и рекламни материали за правилна хигиена в класните стаи на учениците от начален етап, тоалетните  и коридорите.

5. Да се изготви  график за дежурства, който да се спазва стриктно:

- вход

- коридори

- столова

- ученически автобус.

6. Уведомяване на родителите за организацията, мерките и правилата за безопасност през учебната година и подписване на декларация за не съществуващ контакт с болни лица.

Родителите задължително подписват декларация в началото на учебната година за здравословното състояние на семейството.

 

 

 

Препоръчителни мерки:

1. Спазване на необходимата дистанция:

а/ отделяне на паралелките. Учениците от  начален и прогимназиален етап  - влизат в училище през централния вход

- учениците отгимназиален етап влизат през аварийния вход.

б/ движение по коридорите – начален етап – първи етаж

-         прогимназиален етап - втори етаж и централно стълбище

-         гимназиален етап ползват стълбището за новото крило и преминават през коридора само до тоалетна и до столовата.

в/ ползване на столовата – по график.

      Закуска:

- начален етап -  8:40;

 - прогимназиален етап - 8.50    

  Обяд :

- начален етап – 12.10,

- прогимназиален и гимназиален етап – 13.10

Приемане на „Училищен плод и мляко” от Държавен фонд Земеделие – един път седмично.

2. В условията на епидемия от COVID -19, първият учебен час ( 5 минути) започва с разговор, съобразен с възрастовите особености на учениците. Учителят напомня правилата за лична хигиена, физическа дистанция и поведение в училище.

  1. Да не се използва кабинетна система на обучение с изключение на часовете по ИТ. Да се почистват клавиатурите и мишките след всеки клас.

Всички часове по физическо възпитание и спорт, музика, изобразително изкуство да се провеждат на открит, когато метеорологичната обстановка позволява.

По преценка на преподавателя, възможно е и някои часове по Човекът и природата, История и цивилизация, География и икономика, Литература-също да се провеждат на открито.

4. В класната стая – по възможност да се осигури физическо разстояния между бюрото на преподавателя и чиновете.

5. В училищния двор да се обособят зони за свободни занимания  и отдих за учениците от всеки клас.

6. Обособяване на място за изолиране на ученик с грипоподобни симптоми и незабавно уведомяване директора на училището и РЗИ.
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.87 )